آزمایش زلزله بر روی دیوار با استفاده از روش استاتیکال

مقاومت سيستم استاتيكال در برابر زلزله 8 ريشترى

(نمايش مؤثر بودن مقاوم سازى بناها آسيب ديده از زلزله توسط سيستم استاتيكال)

  • YEAR 2017
  • PARTNERS Pavel Kulesa
  • CATEGORY
  • TAGS