YOU ARE HERE: HOMETechnologické návody

Technologické návody

 • VŠEOBECNĚ

Tento technologický postup je určen pouze pro vnitřní potřebu prováděcích aplikačních firem systému STATI-CAL a platí pro provádění statického zajišťování. Je určen pro pracovníky společnosti, kteří se účastní nabídkových, přípravných a realizačních prací. Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s tímto základním technologickým předpisem a rovněž s manuálem výrobce nebo dovozce konkrétní technologie Stati-Cal System.

Popsaný technologický postup neřeší provádění jednotlivých statických oprav. Ty jsou předmětem samostatných postupů pro jejich provádění.

Realizací statického zajišťování je docilováno:

   • zvýšení statické únosnosti obvodových stěn
   • zvýšení statické únosnosti střešních atik
   • zvýšení statické únosnosti balkónových panelů
   • zvýšení statické únosnosti ostatních částí objektů

Pro provádění statického zajištění je nutné proškolení pracovníků od dodavatelů technologie Stati-Cal System. Aplikaci může provádět pouze firma, která byla jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické zaškolena a může tuto skutečnost doložit platným „Osvědčením“.

Podle zákona č.22/1997 Sb. je povinností výrobce nebo dovozce statického zajištění před uvedením na trh vydat prohlášení o shodě. Bez existence prohlášení o shodě nelze danou technologii Stati-Cal System realizovat.

Pro realizaci je nutný zpracovaný prováděcí projekt, který řeší statické zajištění stavby, popř. části stavby.

 • MATERIÁLY

 

Pro provedení statického zajištění se používá následujících materiálů:

Nerez šroubovice, stupeň kvality AISI 304, 316 (BS)

Přehled pevnosti v tahu:

označní síla při mezi pevnosti (N) plocha průřezu
deklarováno min max
Stati-Cal táhlo průměr 6 mm
délka 1000-10 000 mm
9.000 9.850 9.900 9,00 mm2
Stati-Cal táhlo průměr 8 mm
délka 1000-10 000 mm
9.800 10.600 10.900 10,80 mm2
Stati-Cal táhlo průměr 8 mm
délka 300-1000
9.800 10.600 10.900 10,80 mm2

Technické parametry malty Stati Cal 30 N:

Pořadové číslo Posuzovaná vlastnost Zkušební postup Naměřená hodnota
1 Pevnost v tahu za ohybu po 7 dnech ČSN 722450 6,18 Mpa
2 Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech ČSN 722450 8,47 Mpa
3 Pevnost v tlaku po 24 hodinách ČSN 722450 6,3 Mpa
4 Pevnost v tlaku po 3 dnech ČSN 722450 20,1 Mpa
5 Pevnost v tlaku po 7 dnech ČSN 722450 26,3 Mpa
6 Pevnost v tlak po 28 dnech ČSN 722450 34,9 Mpa
7 Přídržnost k podkladu po 28 dnech ČSN 722451 0,81 Mpa
8 Obsah přírodních radionuklidů Kontrola zjišťování 10,5 ± 1,7 Bq . kg-1
9 Přídržnost k betonu po 28 dnech STN 73 2577:1981 0,92 Mpa
10 Mrazuvzdornost po 15 zmraz.cyklech STN 73 2579:1981 98,2 součinitel %

Pro skladování materiálů platí předpisy výrobců technologie Stati-Cal System. Obecně platí, že na stavbě je nutno disponovat suchým skladem, kde bude dodržena teplota min. + 5 °C, některé materiály pokud tak předepisuje výrobce chránit před účinky mrazu. Stavět na sebe balení zálivky do výšky maximálně 4 ks.

 • ZAŘÍZENÍ A PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

 

Při provádění statického zajištění je nutno použít podle situace lehké až středně lehké lešení. Stavba lešení musí odpovídat ČSN 73 8101.Lešení musí být postaveno ve vzdálenosti min. 25 cm od finálního povrchu fasády – při dodržení zásad bezpečnosti,aby byl dostatečný prostor pro řádné provedení prací dle technických předpisů.

Při dešti je nutné podlážky lešení postavit tak, aby nedošlo ke znečištění stěn. Kotvy lešení umístit tak, aby do objímek nemohla vnikat voda.

Doporučujeme použít speciální kotvy s okem pro kotvení lešení upevněné do hmoždin trvale osazených na objektu a využitelných i později pro případné opravy fasády.

Pro drážkování a vrtání otvorů se používají drážkovačky s odsáváním, vysavače s nástavcem a vrtačky. Dále se používají zednické kladiva, plochý sekáč, škrabky, plochý štětec, postřikovač (zvlhčovač).

Při přípravě a nanášení maltoviny Stati-Cal 3ON a následném uložení nerez drátů Stati-Cal (táhlo) ø 6 a ø 8 mm a kotev Stati-Cal ø 6a 8 mm použijeme rychloběžná míchadla, zednické lžíce, špachtle, spárovací hladítka, kladiva, hřebíky, vrtačky, plastový kbelík , aplikační pistole + nástavce.

Základní preventivní údržba spočívá v důkladném očištění nářadí po každém ukončení práce. Pro údržbu strojů platí pokyny výrobce. Za zajištění preventivní údržby odpovídá mistr případně stavbyvedoucí.

 • PROVEDENÍ STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ

 • Klimatické podmínky

 

    • teploty vzduchu, podkladů a zabudovávaných materiálů musí být min.+5 °C
    • doporučuje se provádět práce při venkovních teplotách do +35 °C
    • je zakázáno přidávat do komponentů statického zajištění jakékoliv přísady (např. proti zmrznutí atp.)
    • během provádění statického zajištění je nutno vyloučit působení deště a výrazného slunečního záření na aplikovanou maltovinu(doporučuje se používání vhodné ochranné fólie nebo textilie)

 • Skladování materiálů

 

    • je nutno zamezit poškození obalů a vlastních materiálů
    • dodržovat lhůty skladování stanovených výrobcem (uvedeno na obalu, případně v technických podmínkách)
    • maltovinu Stati-Cal 30Nskladovat v temperovaných a suchých skladech (+5 °C), štosovat do výše 4 balení
    • táhlo Stati-Cal se skladuje ve svitcích naležato nebo zavěšené v čistém a bezprašném prostředí bez přitížení
    • nerez Stati-Cal kotvy skladovat ve vhodných obalech
    • veškerá stavební suť se ukládá na řízené skládky, případné vzorky historických zdících materiálů se ukládají ve skladu aplikační firmy

 • Podklad pro aplikaci technologie Stati-Cal System

 

    • provedení lešení – musí být postaveno min.25 cm od finálního povrchu fasády – při dodržení zásad bezpečnosti
    • odebrání vzorků pro historicko-stavební průzkum odborným pracovníkem v místech aplikace

 • Přípravné práce

 

Vždy je nutno dodržet pokyny výrobce nebo dovozce aplikované technologie!

    • drážky, vývrty musí být provedeny dle projektové dokumentace
    • drážky, vývrty důkladně mechanicky vyčistit a řádně navlhčit
    • dodržet rovinnost drážkovaných drážek ( pomocí latí či jiných pomůcek)
    • v místech el. rozvodů, zjistit příslušným přístrojem , kde prochází el. rozvod , aby nedošlo k přerušení el. rozvodu
    • konstrukční prvky osazené na povrchu demontovat , po vyfrézování drážek a uložení drátů , znovu připevnit , případně drážku podsekat pod konstrukčním prvkem!
    • při vlastní realizaci se vždy vychází z konkrétní projektové dokumentace

 • Realizace statického zajištění

 

Vždy je nutno dodržet pokyny výrobce nebo dovozce aplikované technologie!

    • vytvoří se drážky – drážkovačkami , vývrty – vrtačkami
    • je nutno dosáhnout maximální vodorovnosti pomocí drážek (pomocí latí) a úhlů vývrtů (pomocí přípravků pro vývrty)
    • speciální maltovina určená do drážek, se do těchto drážek a vývrtů nanáší způsobem předepsaným výrobcem nebo dovozcem aplikovaného systému
    • kontroluje se rovinnost drážek a úhel vývrtů
    • při ukládání drátů do drážek musíme dbát , aby aplikovaný drát byl umístěn uprostřed maltového lože a byl upevněn pomocnými přípravky stejnoměrně v drážce
    • pokud je to nutné , pomáháme si klínky , hřebíky , které udržují drát v předepsané poloze, po zaschnutí maltoviny ( klíny , hřebíky ) odstraníme.
    • pokud je délka drážek větší než 10 m , aplikovaný drát jenž se dodává ve svitcích 10 m , překládat přes sebe , dle technologického předpisu
    • poslední vrstvu aplikované maltoviny zarovnáme vhodným hladítkem , aby se dosáhlo homogenity maltové směsi a tím docílilo dokonalého spojení maltoviny , drátů a stavebních konstrukce. Při nutném doplnění omítky do spáry necháváme drážku 10-25mm bez malty a bez vyhlazení
    • provede se vyplnění otevřených prasklin injektáží vhodnou maltovinou
    • po zaschnutí maltoviny , cca 24 hod. , doplníme zbytek drážky fasádní maltovinou a začistíme

 • Dokončovací práce

 

    • po začištění drážek se upraví celkový vzhled fasády
    • před demontáží lešení se provede upevnění demontovaných prvků z fasády

 • KONTROLA JAKOSTI

 

Při provádění statického zajištění se provádí:

   • kontrola projektu
   • kontrola materiálů a výrobků
   • kontrola prováděných prací
   • závěrečná přejímka

 • Kontrola projektu

 

Projekt musí splňovat požadavky platných českých technických norem. Projekt musí být zpracován autorizovaným inženýrem v oboru pozemního stavitelství. Kontrolu projektu zajišťuje zhotovitel.

Projekt musí kromě technického popisu obsahovat řešení:

statické požadavky, zejména podle ČSN 73 0035, ČSN 73 0038 a norem souvisejících

 • Kontrola materiálů a výrobků

 

Materiály a výrobky určené k zabudování do systému musí souhlasit se specifikací v podkladech uvedených v prohlášení o shodě a v projektu.

Z dodávaných materiálů se kontroluje:

    • výrobní číslo na štítcích svitků drátů a kotvách
    • trojité balení maltoviny – vizuální neporušenost obalů
    • doklady o vlastnostech materiálů

 • Kontrola prováděných prací

 

    • kontrola oprávnění pro provádění statického zajišťování systému
    • průběžné zaznamenávání klimatických podmínek a dodržování předepsaných technologií do stavebního deníku
    • kontrola a zaznamenání prováděných prací , teploty při provádění prací a tvrdnutí maltoviny namátkově
    • dodržení rovinnosti a hloubky drážek , úhlu a hloubky vrtaných otvorů.
    • kontrola ukládání drátů a aplikace maltoviny
    • kontrola prací zda odpovídají dané projektové dokumentace

 • Závěrečná přejímka

 

Závěrečná přejímka statického zajištění se provádí po vyschnutí povrchové úpravy. Při přejímce se vyhodnotí výsledky všech dílčích kontrol uvedených v čl. 5.1 až 5.2 tohoto technologického postupu a účinnost případných opatření k nápravě.

Uživateli se předávají podmínky pro užívání.

 • BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA

 • Bezpečnost práce

 

Při provádění je nutno dodržovat platná bezpečnostní nařízení a předpisy. Základními předpisy jsou Zákoník práce č. 126/1994 Sb.ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška ČÚBP č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.. Zvláště je třeba dbát bezpečnostních předpisů při dopravě a manipulaci se zařízením.

Příprava stavby doplní v dodavatelské dokumentaci k tomuto základnímu technologickému postupu podle konkrétních podmínek toho kterého staveniště:

    • návaznost a souběh pracovních operací,
    • použití speciálních strojů a pomůcek (návaznost též na pokyny výrobce),
    • konkrétní druhy a typy pomocných konstrukcí (plošiny, lešení, podpěrné konstrukce),
    • technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracovišť a okolí,
    • opatření k zajištění pracoviště (případně staveniště) po dobu, kdy se na něm nepracuje,
    • opatření pro případ mimořádných podmínek.

Mimořádnou pozornost je třeba věnovat převzetí pracovních lešení před zahájením prací. Požadavky na lešení jsou dány ČSN 73 8108, 73 8107, 73 8105, 73 8112, 73 8111, 73 8110. O převzetí pracovních lešení musí být sepsán zápis.

Všichni pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami /rukavice, brýle, pracovní oděv, pracovní obuv , respirátor, přilby apod./. Při aplikaci těchto systémů nejezte, nepijte, nekuřte a chraňte ruce rukavicemi.Po práci umyté ruce ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při zasažení očí záměsovou tekutinou nebo maltovinou, ihned propláchněte proudem čisté vody, borovou vodou a zajistěte lékařské ošetření.

Je třeba dbát, aby na pracovišti byl pořádek a současně dbát na dodržování hygienických předpisů.

Za dodržování bezpečnosti práce a osobních ochranných pomůcek je odpovědný mistr případně stavbyvedoucí předmětné stavby. Strojní zařízení smí obsluhovat je zaškolená a znalá osoba.

Mistr a stavbyvedoucí rovněž zodpovídají za to, že všichni pracovníci byli řádně poučeni a proškoleni o bezpečnosti práce. O proškolení vedou na stavbě deník, do kterého vyškolení pracovníci potvrdí svým podpisem účast na školení.

 • Požární ochrana

 

Při provádění je nutno dodržovat požární řád stavby, zpracovaný přípravou stavby.

 • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

Při provádění statického zajišťování nejsou speciální požadavky. Je nutno zabezpečit likvidaci obalů podle předpisů výrobců. Dále je nutno mít vypracován a dodržovat program odpadového hospodářství podle zákonných předpisů.

Obecně je nutno v rámci přípravy stavby posoudit, zohlednit a zabezpečit plnění zejména:

   • zákona č.17/92 Sb. Zákon o životním prostředí
   • zákona č.244/92 Sb. Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí
   • zákona č.125/97 Sb. Zákon o odpadech s navazujícími vyhláškami č.337, 339 a 340/97 Sb.

 • SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

 • Normy ČSN

 

    • 73 8105 Dřevěná lešení
    • 73 8107 Trubková lešení
    • 73 8108 Podpěrná lešení
    • 73 8110 Ocelové trubky pro podpěrná a pracovní lešení. Požadavky, zkoušky.
    • 73 8111 Pracovní a ochranná dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky.
    • 73 8112 Pojízdná pracovní dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky
    • 73 8101 Lešení. Společná ustanovení.
    • 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.
    • 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty.
    • 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami.
    • 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory.
    • 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb.
    • 73 0864 Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení požární výhřevnosti hořlavých látek pevného skupenství.
    • 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.
    • 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách.

 • Ostatní předpisy

 

    • Zákoník práce – zákon 126/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí nařízení vlády ČR č. 108/1994.
    • Vyhláška ČÚBP č. 324/1990 SB o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.
    • Zákon č.20/1996 o péči a zdraví lidu

Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č.178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky včetně dodatku – podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů , ve znění zákona č. 71/2000 Sb., a § 6 nařízení vlády č. 178/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sbírky zákonů České republiky